Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz ilçesinde bulunan ve tarım ve balıkçılık yerleşim karakterine sahip Karaduvar Mahallesinin sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesi ve gastronomi odağı haline getirilmesini sağlayacak tasarım fikirlerinin sunulması amacıyla Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari yarışma başvuruları devam ediyor.

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

  Düzenleyen: Mersin Büyükşehir Belediyesi
   Kategori: Mimari Yarışmalar, Proje Yarışması, Mimari Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı

  Son Başvuru Tarihi: 28 TEMMUZ 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 AĞUSTOS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 75.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 60.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 45.000 ₺ 
1.Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺ 
2.Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺ 
3.Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺   

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Tarihi ve kentsel gelişmeler ışığında Karaduvar mahallesinin, tarım ve balıkçılık yerleşimi karakterini sürdürülebilir yöntemlerle geliştirecek ve gastronomi turizmi odağı haline getirecek kentsel vizyonlar çerçevesinde; yarışma sınırları içerisinde yer alan sanayi tesisleri, tarım alanları, balıkçılık ve sahil kasabası niteliklerine sahip alanları koruyarak semtin mevcut kimliğini destekleyecek, bölgedeki turizme katkı sağlayacak, tüm sosyal katmanların kullanımını gözeten, nitelikli, uygulanabilir, ekonomik ve özgün kentsel yaklaşımlarla, doğaya saygılı, sürdürülebilir, yenilikçi ve işlevsel güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına olanak sağlayan tasarım projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışmanın türü; Karaduvar Mahallesinin kimliğini belirleyen, doğal, kültürel, tarihi ve sosyal          özellikleri ile kullanım açısından önem taşıyan kesimlerinde özel uygulama   ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik ve dil çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçekte ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın şekli; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu mimari tasarım yarışması Mersin Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Alanı

Yarışmanın yeri; Yarışma alanı Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırlar içinde kalan alanının tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları eklerde (halihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

Karaduvar Mahallesi sınırları içinde kalan sanayi tesisleri, tarım alanları ve balıkçılıkla uğraşan işletmelerin birbirine zarar verecek şekilde plansız gelişmesi sonucunda mekân ve kamusal kullanım açısından niteliksizleşen Karaduvar Mahallesinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlayacak kentsel tasarım önerilerinin elde edilmesidir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 14.06.2021 Pazartesi günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri, şartname bedeli ödenmiş olsa dahi teslim alınmaz.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacıların Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler jüri kararı ile ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan çıkarılır:
a) Yarışma projesi ile projelere eklenecek zarflar ve zarf içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,
b) Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen katılım koşullarına uymayanlar,
c) Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret vb. bulunan projeler (yazanın kimliğini
belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır),
d) Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,
e) Şartnamede belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

Seçici Kurul

Jüri Danışman Üyeleri
Vahap SEÇER, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Mine LİMAN, Mimar
Asıl Jüri Üyeleri
Lale ÖZGENEL, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Berrin SİREL, Peyzaj Mimarı, Çukurova Üniversitesi
Tolga LEVENT, Şehir Plancısı, Mersin Üniversitesi
Nida NAYCI, Mimar, Mersin Üniversitesi
Kutlu SEZEN, Mimar, Etüt ve Projeler Daire Başkanı
Yedek Jüri Üyeleri
Sabri KONAK, Mimar
Sema UĞURLU, Mimar
Bengü KESKİN, Peyzaj Mimarı
Raportörler
Havva ÇAKMAK, Mimar, M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Şeyda KAYMAZ, Mimar, M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Derya ÇAĞ, Mimar, M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Raportör Yardımcıları
Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN, Mimar, M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Yarışma Sekreteryası

Adres: Çankaya Mah. İstiklal Cad. No: 65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
(Kırmızı Lacivert İşhanı) B Blok Kat: 7, Akdeniz/MERSİN
Telefon: 0324 533 16 01
E-posta: : karaduvaryarismasi@mersin.bel.tr

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 75.000 TL
İkincilik Ödülü: 60.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 45.000 TL 
1.Mansiyon Ödülü: 20.000 TL 
2.Mansiyon Ödülü: 20.000 TL 
3.Mansiyon Ödülü: 20.000 TL 

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 28 TEMMUZ 2021
Sonuçların Açıklanması:  12 AĞUSTOS 2021

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mersin.bel.tr/duyuru/karaduvar-mahallesi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi-q89l1b

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap