Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi işbirliğinde Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

 

  Düzenleyen:

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi işbirliğinde. 

  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları.

  Son Başvuru Tarihi: 23 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 KASIM
  Ödüller:

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari fikir proje yarışması olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir.

Bu alan, şartname eki, ‘’5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı’’ dosyası üzerinde işaretlenmiştir.

Resim 2. Yarışma alanına ait uydu fotoğrafı (yeşil renk ile taralı alan yarışma alanı sınırlarını göstermektedir.)

Kayseri kentinin iklimsel verilerle biçimlenmiş kentsel yaşantısı, yaz ayları dışında özel alanlara ve sınırlı saatlere sıkışmış olmakla birlikte; kış aylarında tercih edilen buluşma mekânları genellikle, iklimlendirilen yarı-kamusal nitelikteki alışveriş merkezleri ile sınırlıdır. Yarışmanın konusu, bu bağlamda, belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan, Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün bir öneri geliştirmeleri istenmektedir. Üretilecek tasarımların, içinde bulunduğu kentsel boşlukla ilişkilen(diril)mesi, mekânsal ve toplumsal iletişimi arttırabilecek özellikleri taşıması istenmektedir. Bunlarla birlikte, yarışma alanında yeni tür kamusallıklar üretilmesi, mekânsal pratiklerin sorgulanması ve bu kavramların kentin değişen kamusal yaşantısına yön verebilecek mekânsal üretimleri içermesi de beklenmektedir.

Yarışma alanının altında bir otopark olduğu göz önünde bulundurularak, önerilen buluşma noktasının kent hayatına pozitif katkı yapması, alandaki kamusal kullanımı arttırması ve tanımlı boşluğu dönüştürmesi beklentiler arasında yer almaktadır. Önerinin, mimari tasarım etkinliğini kentsel dinamikler üzerinden yeniden irdelemesi ve kentin fiziki olduğu kadar kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamını da tasarım sürecinin içine katması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. İçinde en az bir mimar olmak koşuluyla ekip olarak ya da bireysel olarak yarışmaya katılım mümkündür. Bireysel olarak katılım; sadece aşağıda belirtilen koşullara uyan mimarlar için mümkündür. Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip içerisinde en az bir mimar bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Jüri, yarışmanın ölçeği, konumu ve konusunu gözeterek bu disiplinlerden oluşmuş ekiplerle yarışmaya katılmayı tavsiye etmektedir.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki belirtilen maddelere uygun olması ve belirlenen istekleri yerine getirmesi gerekmektedir.

• İlgili meslek odasına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,

• Yasal bir engeli bulunmamak, Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Kayseri Melikgazi “Buluşma Noktası“ Ulusal Fikir Yarışması 9

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.),

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışma Ücretinin Yatırılması

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını ‘‘Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’’ açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına yada elden Melikgazi Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@melikgazi.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler

1. Yarışma Şartnamesi (PDF)

2. 1_5000 Nazım İmar Planı- Lejant

3. 1_1000 Uygulama İmar Planı

4. Halihazır Harita (yarışma sınırını içeren)

5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı

6. Mülkiyet Durumu

7. Yarışma Alanındaki Yapıların Projeleri

8. Fotoğraflar ve Çekim Yönü Krokisi

9. Hava Çekim Görüntüleri

10. Okuma Listesi

11. Tescilli Yapı ve Kültür Yolu Haritası

12. Kimlik Dosyası

Yarışma için gerekli tüm bilgi ve belgeler www.melikgazi.bel.tr/yarisma sitesi üzerinden temin edilebilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacılar, çizimlerini ve tasarım fikirlerinin anlatıldığı en çok 500 kelimelik bir raporu yatay olarak düzenlenmiş en fazla 3 adet A1 pafta üzerinde sunacaklardır. Yarışmacılar, sundukları kurgu ve fikre bağlı olarak tasarlanan buluşma noktası için bir isim önerebilir.

Yarışmacılar paftalarını, 150 dpi çözünürlükte jpeg formatında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma adresi üzerinden sisteme projelerin son teslim tarihi olan 23 Ekim 2020 Cuma 17:00’ye kadar çevrimiçi yüklemeleri gerekmektedir. Tüm paftalar ve kimlik dosyası klasörü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklenmelidir.

Paftalarda yarışmacılardan istenenler aşağıdadır:

• Alan içerisinde önerilen buluşma noktasının, konum seçimini, boyutlarını ve etki alanını nedenleriyle açıklayan görsel ve kavramsal ifadeler sunulmalıdır.

• Önerilen buluşma noktasının kent hayatına nasıl bir katkı yapacağı, alandaki kamusal kullanımı nasıl arttıracağı ve halihazırdaki boşluğu nasıl dönüştüreceği aktarılmalı, mekânsal senaryolar düşünülmeli ve görsel olarak ifadelendirilmelidir.

• Üretilecek tasarımlar için; farklı hava koşullarına, yoğun ve özensiz kullanımlara karşı dayanıklı, bakımı ve onarımı kolay olan, halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek malzeme ve detayları ifadelendiren çizimler,

• Önerilen buluşma noktasının kavramsal altyapısını, kentle ve bulunduğu alanla ilişkisini, kullanıcılar için sunacağı olanakları anlatan çizim, diyagram, kolaj vb. istenilen temsil yöntemi ile üretilmiş ifadeler,

• Buluşma noktasının yakın çevresi ile ilişkilerini anlatan 1/500 Vaziyet Planı ve en az bir silüet,

• Buluşma noktası tasarımını aktarabilmek için yarışmacının gerekli gördüğü ölçeklerde plan, kesit ve görünüşler,

• Buluşma noktası önerisini günlük hayat içerisinde anlatan (tekniği yarışmacıya bırakılmış) iki ve üç boyutlu görseller yarışmacılardan beklenmektedir.

Yer Görme Bilgileri

Bu yarışmada yer görme idare tarafından tavsiye edilmekte olup, zorunluluğu yoktur.

Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma web adresi üzerinden yüklenecektir.

Yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 23.10.2020 saat 17:00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan ( www.melikgazi.bel.tr/yarisma ) dijital katılımlardan idare sorumlu değildir.

Tasarımların Sergilenme Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer ve zaman yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışma web sitesinde (www.melikgazi.bel.tr/yarisma) ve Melikgazi Belediyesi web sitesi duyurular kısmında açıklanacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, Melikgazi Belediyesi

(www.melikgazi.bel.tr/yarisma ) internet sayfasında ilan edilecektir.

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Yarışma İletişim Bilgileri

Kayseri Melikgazi Belediyesi

Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ

Telefon: (0352) 252 13 33

E-posta: yarisma@melikgazi.bel.tr

Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma

Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66

Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül: 30.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2020

Sonuç Açıklanma: 9 KASIM 2020

Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.melikgazi.bel.tr/yarisma/#faq-section

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap