Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Talas Belediyesi tarafından, kentin modern bir alana kavuşturulması, kentin kültür ve tarihiyle bütünleşen yaşam alanlarının oluşturulması ve işlevsel kamusal alanlar geliştirilmesi amaçlarıyla Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Talas Belediyesi
Kategori:Mimarlık Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:27 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 120.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺
Mansiyon Ödülü 1: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü 2: 50.000 ₺
Mansiyon Ödülü 3: 40.000 ₺
Satın Alma: 50.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

“Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması” aracılığı ileTalas’a özgü nitelikli ve çağdaş bir kentsel peyzaj / açık kamusal alan tasarımı elde edilerek, kentin kamusal yaşantısında önemli bir kültür odağının oluşması beklenmektedir. Yarışma sayesinde güncel ve geleceğe yönelik potansiyellerin, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya çıkması, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması, kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve yaratıcı kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mimarlık, Şehircilik, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ile diğer tüm Mühendislik alanlarında tasarım kültürünü geliştirecek, güzel sanatların, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesini teşvik edecek, etik değerlerin yerleşmesine, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamı sağlayacak bu yarışma sayesinde, evrensel tasarım ilkelerini gözeten güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına imkân verecek özgün çözüm önerilerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri kapsamında “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl yarışmadır.

Mimari Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

 • Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısı bulunmalıdır. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunludur.
 • Ekiplerin idare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere bir ekip üyesinin başı olarak belirtmesi gerekir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yarışmanın türü ile ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezası almış olmamak,
 • Yarışmaya katılan ekip üyelerinin TMMOB’a bağlı meslek odalarına kayıtlı olmaları şartı aranmakta olup; yardımcı üye ve danışmanlarda bu şart aranmayacaktır.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Müellif ekip üyelerden birisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Tasarım yarışması şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismaylatalas.com adresinden de ulaşılabilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine katılımcı ekip üyelerden birisinin isim ve TC Kimlik Numarası bilgisiyle yatıracaklardır.
 • Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (bilgi@yarismaylatalas.com) göndererek kaydettireceklerdir.
 • Yarışma şartnamesi ve ekleri, iletişim bilgileri verilen yarışma adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Kayseri Talas ilçe sınırlarındaki Yarışma Alanı, Talas’ın Kiçiköy Mahallesi sınırları içinde Tablakaya ve Mevlana Mahallelerinin kesişim noktasında yer almaktadır (Şekil 1). Yarışma Alanı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yerleşkesinin 100.861,46 m2lik bir kısmının Kayseri Talas Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle elde edilmiş, Eğitim Alanı olarak ayrılan kısmı dışında kalan 72.300 m2lik alanda Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi yapılması kararı verilerek, yarışmaya açılmıştır.

Yarışma alanının kuzeybatı sınırı Atatürk Bulvarı’na ve Derevenk Vadisi’ne bağlanan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile, kuzeydoğu sınırı ise kentin kuzeyinden alana kadar uzanan Halef Hoca Caddesi ile tanımlanmaktadır. Araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bu iki ana ulaşım arteri arasında konumlanan yarışma alanı, güney-batı sınırında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile komşu olup, güney doğusundaki Say 1. Sokak ve Ulus Sokak sayesinde Talas Kültür Rotası’nın ve yaya güzergâhının önemli odak noktalarından biri olan Gölbaşı Meydanı ile ilişkilenmektedir.

Yarışma Alanı ve Çevresine İlişkin Bilgiler

Talas geçmişten günümüze Kayseri’nin ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve yerleşmenin izleri M.Ö. 4000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Geçmiş medeniyetlerin izleri ve yeraltı şehirleri tarihi Talas bölgesinde yer almaktadır. Talas, Osmanlı Döneminde Gayrimüslim ve Müslüman nüfusun bir arada yaşadığı bir yerleşim yapısına sahip olmuştur. Günümüzde Osmanlı Döneminden kalma kesme taş evlerini tarihi Talas yerleşiminde görmek mümkündür.

Kayseri kenti metropol merkezi ise Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesi ilçelerinden oluşmaktadır. Kayseri metropol merkezini oluşturan beş ilçenin nüfusları incelendiğinde 2020 yılında Melikgazi 582.055, Kocasinan 400.726, Talas 165.127, İncesu 28.567 ve Hacılar 12.443 nüfusa sahiptir. Kayseri metropol merkezinin toplam nüfusu 1.188.918 kişidir (TÜİK 2020). 2020 yılı nüfus verilerine göre Mevlana Mahallesinde 83.598, Yenidoğan Mahallesinde 28.364, Bahçelievler Mahallesinde 23.393 kişi yaşamaktadır. Bu üç mahallenin toplam nüfusu 135.355 kişidir. Yarışma alanının bulunduğu Kiçiköy Mahallesi bu üç mahallenin ortasında bulunup 2020 yılı itibariyle 5659 kişi ikamet etmektedir. Görüldüğü üzere Talas ilçesinin 165127 kişi olan toplam nüfusunun 141.014’i Mevlana, Yenidoğan, Bahçelievler ve Kiçiköy Mahallelerinde ikamet etmektedir. Yarışma Alanı çevresinde nüfusun yoğunlaşması açık ve yeşil alan gereksinimini artırmaktadır.

Talas’ın sektörel yapısı incelendiğinde ise hizmetler sektörü ağırlıklı bir nüfus yapısına sahip olduğu görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi ve Kayseri Üniversitesi Yerleşkesi

Talas ilçesi sınırlarında yer almaktadır ve yarışma alanına yaklaşık 2 km uzaklıktadırlar. Üniversitelerin etkisi ile genç bir nüfus kitlesine sahiptir. Nüfus aralığı 0-40 yaş aralığında yoğunlaşmıştır.

Talas, tarihi dokunun korunduğu Kentsel Sit Alanı’na sahiptir. Talas Kentsel Sit Alanı’nda bulunan sivil ve anıtsal tescilli varlıklar ile Ali Dağı’nın yamaç paraşütü sporlarına ev sahipliği yapması bölgenin turizm potansiyelini artırmaktadır.

Talas’ın topografik yapısının özel olmasından kaynaklı yerleşim dokusunun özgünlüğü de söz konusudur. Derevenk Vadisi ve Kentsel Sit Alanı içinde 2. Derece Doğal Sit Alanı bulunmaktadır. Derevenk Vadisi ve Doğal Sit Alanı önemli ekolojik potansiyeller taşımaktadır. Yarışma alanı, Kentsel Sit Alanı ve Talas’ın yeni gelişme alanı (yüksek katlı konut blokları) ile Derevenk Vadisi arasında geçiş özelliği gösteren bir konumdadır. (Detaylı bilgiler için bkz Yarışma Ekleri).

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler

Yarışma ile ilişkili tüm bilgi ve belgeler www.yarismaylatalas.com sitesi üzerinden temin edilebilecektir.

 • Yarışma Şartnamesi (PDF)
 • 5000 Nazım İmar Planı (Taslak)
 • 1000 Uygulama İmar Planı (Taslak)
 • Talas 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu
 • Hâlihazır Haritalar (Yarışma Sınırını İçeren)
 1. Yarışma Alanının Dolgu Öncesi Hâlihazır Haritası
 • Yarışma Alanının Dolgu Sonrası (Mevcut durum) Hâlihazır Haritası
 • Millet Bahçesi – İl Jandarma Komutanlığı Arasında İnşa Edilmekte Olan Yeni Güvenlik Duvarı Kesiti
 • Yarışma Alanını İçeren Uydu Fotoğrafları (kml ve kmz Formatlarında)
 • Mülkiyet Durumu
 • Alanın Jeolojik ve Jeoteknik Raporu
 • Toprak Analizi Raporu
 • Toprak Analizi Raporu
 • Toprak Analizi Raporu
 • Dolgu Sonrası (Mevcut Durum)
 • Görselleme Altlığı
 • Yardımcı Veriler
 • Yardımcı Veriler
 • 2014 Uygulama İmar Planı Analiz Raporu
 • Talas Zaman Mekan 30.05.2017
 • Kimlik Dosyası

Teslim Edilecek Dokümanlar

 • Millet Bahçesi ve Yakın Çevre İlişkilerine Dair Kavramsal / Şematik Yaklaşım
 • 1/5000 Ölçek Üst Ölçek Yerleşim Planı (Ulaşım, Yaya, Bisiklet Yolu İlişkileri ve Bağlantıları Gösterilecektir.)
 • Millet Bahçesi Senaryo Şeması (Park, Açık Alan ve Peyzaj Temaları Kavramsal Düzeyde aktarılacaktır.)
 • Millet Bahçesi Yapısal Program Şeması (Öneri Program Büyüklükleri ve Millet Bahçesi İlişkileri Açıklanacaktır.)
 • 1/1000 Ölçekli Kentsel Tasarım kararlarını içeren Millet Bahçesi Vaziyet Planı, Kesitleri ve Siluetleri
 • 1/500 ölçekli Peyzaj, Açık ve Yeşil Alan kararlarını ve yapısal unsurları içeren Zemin Planı, Kesitleri ve Siluetleri
 • 1/200 Ölçekli Kısmi Yapı ve Park İlişkisini İfade Edecek Plan, Kesit ve Görünüş
 • 1/200 veya Tercihe Göre 1/100 Ölçekte Peyzaj ve Açık Alan Tasarımlarına Dair Plan ve Kesitler
 • Şartname Eki’nde verilen “Fotoğraflar ve Videolar‟ isimli klasörün altındaki “Görselleme Altlığı” başlıklı dosya içerisinde yer alan proje alanı fotoğrafına, tasarımın uygun açılı bir görseli yerleştirilerek, ilk paftada A3 boyutunda sunulacaktır.
 • 3 boyutlu Görseller ve Eskizler

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Talas Belediyesi

Adres: Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS /KAYSERİ

Telefon: 0 (352) 437 00 54 – 55, 437 15 00 Dahili:3824

Web Adresi:www.talas.bel.tr

E-posta: talas@talas.bel.tr

Yarışma İnternet Sitesi: www.yarismaylatalas.com

Yarışma e-posta: bilgi@yarismaylatalas.com

Banka Bilgisi: VAKIFBANK TALAS ŞUBESİ

Hesap Adı: TALAS BELEDİYESİ

IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 120.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺
Mansiyon Ödülü 1: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü 2: 50.000 ₺
Mansiyon Ödülü 3: 40.000 ₺
Satın Alma: 50.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 6 AĞUSTOS 2021

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.yarismaylatalas.com/millet-bahcesi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap