Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tarsus’ un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını artıracak, bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, özgün, doğaya saygılı, sürdürülebilir, yenilikçi ve işlevsel mimari tasarım projelerinin elde edilmesi ve güzel sanatların desteklenmesi amaçlarıyla Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:Mersin Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:15 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
İkincilik Ödülü: 80.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 30.000 ₺ (3 Adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Mersin ili, Tarsus İlçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde 435 ada 17 parselde bulunan alanın tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları ve güncel imar durumu bilgileri eklerde (hâlihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır. Yarışma arsası içinde bulunan mevcut otel yapısı ile ilgili olarak, depreme dayanıksız olması ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı gerekçesi ile teknik rapor ve görüşler ışığında ilgili idare tarafından yıkım kararı alınmıştır. Yarışmanın yeri, odak alan ve etkileşim alanı olmak üzere iki farklı düzeyde ele alınmasını gerektiren bir niteliktedir. Odak alanında, öngörülen programın, tanımlanan ölçeklerde, mimari fikir projesi düzeyinde tasarlanması, etkileşim alanı olarak tanımlanan bölgede ise, üst ölçekte tasarım kararlarının alınması ve vaziyet planı çalışmalarına yansıtılması beklenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Tarsus kenti sınırları içerisinden geçmekte olan Berdan Suyu ve üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi, sık ziyaret edilen bir uğrak noktasıdır. Yarışma alanında dinlenme, çevreyi izleme, yeme-içme, alışveriş gibi rekreatif programların yanısıra nikah, düğün, toplantı gibi sosyal etkinliklerin yapılması öngörülmüştür. Yerin doğal ve mekânsal potansiyelini incelikle değerlendirerek nitelikli bir kamusal alan oluşturulması proje yarışmasının temel hedefidir.

Mimari Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Her ekibin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekiplerin idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • İdareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip üyelerinden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya içinde en az bir mimar ve bir peyzaj mimarı bulundurma koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde şehir planlama ve inşaat mühendisliği gibi diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak yer alabilir. Ekip ortaklarından bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin 100 Türk Lirası şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması, alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerinin bulunacağı, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin ya da ekip üyesinin bu şartı projelerin son teslim tarihi olan 15.03.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yerine getirmesi yeterlidir.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Danışman Üyeleri

Vahap SEÇER, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Kutlu SEZEN, Mimar

Mine LİMAN, Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

1Ahmet TERCAN: Mimar (Jüri Başkanı)

2-Can ÇİNİCİ: Mimar

3-Cem SORGUÇ: Mimar

4-Elif KENDİR BERAHA 5-Hakan DALAMAN: Mimar

6-Işıkhan GÜLER: İnşaat Mühendisi

7-Sunay ERDEM: Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

1-Burak PELENK: Mimar

2-Doğan TÜRKKAN: Mimar

3-Şeniz İŞCAN ATEŞ: Peyzaj Mimarı/M.B.B. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı

4-Nazire Göksu SOYDAN OKSAL: İnşaat Mühendisi

Raportörler

1-Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

2-Derya ÇAĞ: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

3-Şeyda KAYMAZ: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

1-Havva ÇAKMAK: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

2- Mehmet TOPKARA: Büro Personeli/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

3-Yücel KURT: Bilgisayar Teknikeri/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Şartname ve ekleri (aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler) yarışmanın web adresinden indirilebilecektir. (https://www.mersin.bel.tr/ ve https://yarismalar.mersin.bel.tr/ )

Ek-1:

 1. Kimlik Formu
 • Katılım Belgesi

Ek-2:

 • İmar Planları

a)1/1000 Uygulama İmar Planı b)1/5000 Uygulama İmar Planı

 • Halihazır
 • Mülkiyet Bilgileri
 • Plankote
 • Proje Alanı Ağaçlar
 • Elektrik Alt Yapı Bilgileri
 • İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Alt Yapı Bilgileri
 • Şelale Otele Ait Rölöve Projesi
 • Yarışma Alanı Sınırları
 • İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu
 • Fotoğraflar

Ek-3:

 • Yarışma Şartnamesi

Yarışma Alanında Yapılacak Tasarımlara Dair Beklentiler

Taşıdığı alüvyonlarla Çukurova Deltası’nın ortaya çıkışında önemli rol oynayan Berdan Irmağı, Orta Toroslar’ın güneydoğu yamaçlarından (Bolkar Dağları) doğan derelerden meydana gelmektedir. Bu ırmak Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının aksine Çukurova’da kısa bir yol kat ederek Akdeniz’e dökülür. Toplam uzunluğu 142 kilometreyi bulan ırmağı oluşturan derelerin en önemlileri ise Can, Pamuklu ve Kusun dereleridir.

Akdeniz’e dökülmeden önce Tarsus ovasında geniş yaylar çizen Berdan, (Antik Kydnos) aynı zamanda Tarsus’un kurulmasında önemli tercih sebebidir. Soğuk su anlamına gelen Berdan, aynı zamanda kentin 4 kilometre kuzeyinde doğal bir güzelliği de barındırmaktadır. Bizans imparatoru Justinyen (M.S. 527-565) tarafından yatağı değiştirilirken, aslında Roma Dönemi sonlarına dek kullanılmış Nekropol alanında geniş ve yüksek bir çağlayana dönüşmüştür. Kenti su taşkınlarından korumak için yapılan bu çalışma sonunda bugün yaklaşık 15 metre yükseklikteki konglomera kayalıklardan dökülen su, özellikle kış ve bahar aylarında karların erimesiyle en yoğun debisine ulaşmaktadır. Günümüzde, Tarsusluların özellikle sıcak yaz günlerinde ilgi gösterdikleri yerlerin başında gelen Şelale ve çevresi yarışmanın en önemli verisini oluşturmaktadır.

Etkileşim Alanı ve Yarışma Odak Alanları Arasında Bağ Kurulması

Yarışmacılardan, projelerini farklı ölçeklerde devam eden bir çevresel tasarım bütünlüğü anlayışı içinde geliştirmeleri beklenmektedir. Projelerin “Etkileşim Alanı” ve “Odak Alanı” adı altında tanımlanmış olan iki bölge için farklı ölçeklerde çözümler üretmeleri; özellikle programın yerleşeceği odak alanında, kent ve şelalenin bulunduğu çevre ile güçlü ilişkiler kuracak biçimde dönüşüm, iyileştirme ve sürdürülebilir tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Etkileşim Alanı, yarışma parselinin çevresinde tanımlanmış olan yolları ve çevresini kapsamaktadır. Bu alana turistik amaçla gelen otobüsler ve araçlar için ringler, otoparklar, yol ve kaldırım düzenlemeleri, kent mobilyaları tasarlanması öngörülmektedir. Bu çalışmalar vaziyet planı ölçeğindeki çalışmalara ve eklerine yansıtılacaktır. Etkileşim alanının ekte gösterilen sınırları kesin değildir, yarışmacının tasarım yaklaşımının gerektirdiği şekilde yorumlanabilir. (Bkz: Şekil 2)

Yarışma Odak Alanı olarak belirlenen sınırlar içerisinde ise öngörülen programın çözümünü içeren mimari tasarımlar, mekânsal ve peyzaj düzenlemeleri üretilecektir. Odak alanı içinde halihazırda bulunan otel binasının yıkımından sonra ortaya çıkacak kahverengi alanın yeni önerilecek yapıların ayak izi için bir referans oluşturabileceği gözönüne alınmalı, odak alanı hem yapı hem de peyzaj kararları ile ekolojik açıdan en uygun biçimde değerlendirilmelidir.

Yarışma odak alanının güneyinde parsel durumu park alanı olarak tanımlanmış bir alan bulunmaktadır. Bu alana yapılacak olan tasarımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin c bendi dikkate alınmalıdır.2

Projelerin, TS 12576 Şehir İçi Yollar-Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik için Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kurallarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Mimari İhtiyaç Programı Listesi

Mimari ihtiyaç programı listesindeki tüm yapılar, mimari tasarımı ile tesislerin genel karakterini tanımlayan, kimlik oluşturan ve akılda kalan bir kullanıcı deneyimi yaratan simgesel (ikonik) mimari öğeler olarak yorumlanabilmelidir.

Yarışmacılardan alan kullanımına yönelik temel istekler şu yöndedir:

Seyir Terasları

Havuz çevresi ve diğer uygun yerlerde tesisin iç işleyişini ve dolaşımını destekleyecek,  çeşitli açık alan etkinliklerine olanak veren, şelale ve çevre ile fiziksel, görsel ilişkiyi sağlayacak ve güçlendirecek teraslar tasarlanacaktır.     Alanın yakın çevresinde şelale ile görsel etkileşim ve rekreasyon alanların       yaratılması; çeşitli vistaların oluşturulması beklenmektedir.

Restoran

Açık alanlar hariç 100 sandalye kapasiteli, 1-2 katlı bir restoran tasarlanacaktır. Farklı kotlarda bölgenin iklimine uygun olarak doğal ve yapay peyzaj elemanlarıyla birlikte çalışacak, açık ve yarı  açık  teraslar  öngörülmelidir.  Kapasiteye uygun           mutfak                ve           servis      çözümleri düşünülecektir.  Restoranın tesis alanındaki diğer işlev ve mekânlarla ilişkilerinin kamusal alan karakterini güçlendirecek anlamda çözümü beklenmektedir.                  

Çok Amaçlı Salon            

500 koltuk kapasiteli, nikah, düğün, kokteyl, seminer ve yemek davetlerinin yapılabileceği nitelikte bir çok amaçlı salon tasarlanacaktır. Belirtilen hizmetlerin verilebilmesi için gerekli olan fuaye alanı, ıslak hacimler, depolar, gerekli tüm servis ve teknik hacimler,  vb. birimler düşünülmelidir.  Çok amaçlı salonun tesis

alanındaki diğer işlev ve mekânlarla ilişkilerinin kamusal alan karakterini güçlendirecek anlamda çözümü beklenmektedir.

Yüzme Havuzu

Kamusal  kullanım  için  uygun  ölçülerde  ve kapasitede bir yüzme havuzu tasarlanacaktır. Havuza   hizmet   edecek   bir   snack   bar düşünülmeli,  bunun  yanısıra  teknik  servis alanları  ve  çözümleri  öngörülmelidir.  Yüzme havuzu ve servis mekânlarının tasarımında seyir ve güneşlenme terasları, servis birimleri ve açık

alanlarla  ilişkilerin  kamusal  alan  karakterini güçlendirecek anlamda beklenmektedir. 

Konser, Gösteri ve Açık Etkinlik Alanı

Konser,  gösteri ve açık alan etkinliklerinin yapılabileceği bir alan tasarlanacaktır. Küçük dans ve tiyatro gruplarını ağırlayacak kapasitede bir sahne ve sahne arkası mekânları öngörülmelidir.  Sahne üst örtüsü tesislerin genel karakterini tanımlayan, kimlik oluşturan ve akılda kalan bir simgesel mimari öğe olarak yorumlanabilir.  Seyirci bölümü kısmen sert zemin,  kısmen yeşil alan kullanımı olarak düşünülebilir. Yaklaşık 200              sandalyeli ve 500 çimde oturma     kapasitesi             öngörülebilir.        Bu bağlamda Çok Amaçlı Salon ile Konser, Gösteri ve Etkinlik Alanları birlikte      düşünülerek         belli işlevler ortak alan kullanımı ile çözümlenebilir.

Satış Birimleri

Tesise     gelecek  misafirlere             çeşitlilik içeren alışveriş olanağı sunmak için yöresel ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satışı için birimler tasarlanacaktır.  Yaklaşık 2 adet  satış  amaçlı dükkân düşünülmelidir.                                

Otopark

Yüksek inşaat maliyeti gerektirmeyen,  doğal havalandırma ve aydınlatmayla çözülebilen yarı açık ve/veya açık yaklaşık 100 araçlık otopark tasarlanacaktır.      

Yarışmacılardan İstenenler

1-Paftalar

a) Şemalar ve Diyagramlar

Tasarım önerisinin konseptini ve senaryosunu anlatan, projeye yaklaşım stratejilerini ifade eden, uygun görülen ölçek ve anlatım diliyle sunulması beklenmektedir. Yarışma alanının kent bütünü içinde etkileşimi gösterilmeli, tarihi, doğal ve yapılı çevre ile ilişkisi, mimari tasarım ve ekolojik yaklaşımlarla birlikte ele alınmalıdır.

b) Konum Planı 1/1000 veya 1/2000

Yarışma alanı ve etkileşim bölgelerinin kentle bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel yaklaşım, senaryo ve stratejileri gösterecek çizimlerdir.

c) Vaziyet Planı ve Kesitleri/Siluetler 1/500

Yarışma alanının yakın çevresi ile ilişkisini, şelale ve yeşil alanların etkileşimini gösteren, kentsel tasarım ve peyzaj yaklaşımlarını ve temel kararlarını ifade eden planlar ve siluetlerdir. Vaziyet planında toplam inşaat alanı yazmalıdır.

d) Kat Planları 1/200

Önerilen yapıların mahalleri anlaşılacak biçimde, uygun tefrişatları ile çizilmesi beklenmektedir. Her kat planının altına toplam kat alanı yazılmalıdır. Zemin kat planları yakın çevre ile ilişkileriyle gösterilmelidir. Tüm planlarda yapısal aks ve kütle ölçüleri verilmelidir.

 • Kesit ve Görünüşler 1/200

Projeyi iyi biçimde ifade etmeye yetecek sayıda kesitler ve cephe görünüşleri çizilecektir. Görünüş çizimlerinin en az iki tanesi çevreyle ilişkiyi gösterilecek anlamda siluet niteliğinde ele alınacaktır.

f) Sistem Detayı 1/50

Yapı detaylarını gösteren kısmi sistem kesitleri (gerek görülen noktalardan); öngörülen yapıya ilişkin malzeme bilgilerini, yapım sistemini ve ebat bilgilerini vermelidir.

g) 3 Boyutlu Görseller

3 boyutlu görsellerden dört tanesi, projenin genel karakterini ifade edecek biçimde, alanı 45 derecelik açı ile kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden kuşbakışı perspektif/kütle maketi niteliğinde görecek şekilde tanzim edilmelidir. Görsellerin tekniği ve toplam sayısı yarışmacı tarafından belirlenecektir.

2-Açıklama Raporları

Alana ilişkin özgün yaklaşımları anlatan, tasarım ölçütleri ile problem tariflerini ifade eden, vizyon, işlev alanları kararları, ulaşım kararları, açık ve yeşil alan (peyzaj) kullanım kararları ile uygulama etaplarını içeren ve şemalarla desteklenen bir mimari yaklaşım raporu hazırlanmalıdır. Teslimde ayrıca bina/binalar ile ilgili temel taşıyıcı sistem kararlarını açıklayan imzalı bir inşaat mühendisliği raporu yer almalıdır. (A4 formatında, 12 font, iki rapor için toplamda grafikler dahil en fazla 4 sayfa, dijital verilerin sunulacağı CD/DVD içerisinde yer almalı ve ayrıca bir adet çıktı olarak da teslim edilmelidir)

3-A3 Proje Sunum Dosyası

Teslim edilen paftaları içeren A3 formatında hazırlanmış dosyalar (dijital verilerin sunulacağı CD/DVD içerisinde yer almalı ve ayrıca bir adet çıktı olarak da teslim edilmelidir).

4-Sunum Formatı

Sunumda kullanılacak kağıdın cinsi ve çizim tekniği serbesttir. Tüm paftalar dikey, A0 boyutunda ve en fazla 6 paftayı geçmeyecek şekilde sert zemin (kalın karton, fotoblok vb.) üzerinde sunulacaktır. Her sırada en fazla beş pafta olacak şekilde düşünülmesi gereken ve teslim edilecek pafta sayısına göre değişkenlik gösterecek pafta asılma şeması her paftanın sağ üst köşesinde belirtilecektir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri tavsiyesi Tarsus’un genel karakterinin ve yarışma alanının Berdan nehri, Tarsus şelalesi ve yakın çevresiyle kurduğu özel ilişkinin anlaşılması açısından katılacak her ekipten en az bir temsilcinin alanı ziyaret etmesi yönündedir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler jüri kararı ile ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile projelere eklenecek zarflar ve zarf içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,
 • Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen katılım koşullarına uymayanlar,
 • Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret vb. bulunan projeler (yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır),
 • Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

Yarışmaya Katılacakların Kimlik Zarflarının Ve Eklerinin Düzenlenme Şekli

 1. Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Tarsus Şelale Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine aşağıda belirtilen belgeleri koyacaktır:

 • Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten, ekli “Katılım Tutanağı”,
 • Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,
 • Ekibin TMMOB üyeleri için, ilgili Oda tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş “Üye Tanıtım Belgesi”,
 • Yarışma ekibi üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi”. (Bu liste imzalanmayacaktır.)
 • İletişim adresi, e-posta ve telefonları gösteren “İletişim Bilgileri Belgesi”, Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.
 • Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar.

Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

 • Dijital Veri Zarfı

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Dijital Veri Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeden, dijital veriler konulacaktır. Buverilerde de rumuz kullanılacak, herhangi bir isim ya da benzeri bilgi bulunmayacaktır. Teslim edilecek tüm pafta ve raporlar 300 dpi çözünürlüğünde pdf veya jpeg-tiff formatında CD/DVD’ye kayıt edilerek teslim edilecektir.

Projelerin Teslim Yeri ve Şartları

Yarışma 15.11.2021 Pazartesi günü başlayacak, 15.03.2022 Salı günü saat 17:00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde, üzerine “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’’ yazılarak “Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat:7, Akdeniz/MERSİN” adresine imza karşılığı elden veya 15.03.2022 Salı günü saat 17:00’den sonra kargoya teslim edilmemek koşulu ile kargo yoluyla gönderilebilir. Kargo makbuzu

tarsusselaleyarisma@mersin.bel.tr e-posta adresine “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile 15.03.2022 Salı günü saat 17:00’ye kadar

ulaştırılacaktır.

Kargoyla gelen projelerden 18.03.2022 Cuma günü saat 17:00’den sonra ulaşanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Projelerin başına kargoda gelebilecek hasarlardan Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Sergi – Kolokyum Yeri ve Zamanı

Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi, yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

Projelerin Geri Verilme Şekline İlişkin Esaslar

Ödül kazanan projeler ve varsa satın alınan projeler Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bunların

dışında kalan projeler kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mersin Büyükşehir

Belediyesi’nden elden alınabilecektir. Süresi içinde alınmayan projelerden Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine ve CD/DVD’nin üzerine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması” ibaresi, rumuzu ve yukarıda belirtilen teslim adresi yer alacaktır.

Jürinin Değerlendirmesi ve Yarışma Sonuçlarının İlanı

Jüri projelerin son teslim tarihini takiben 15 (onbeş) gün içerisinde toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek ve yarışmanın sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi internet adresinde yayınlanacaktır.

Hak ve Sorumluluklar

Dereceye giren eserlere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

İdare ve TMMOB yarışmacıların projelerini yayınlamasına müdahale edemez.

Birincilik Ödülü Kazanana İşin Verilme Biçimi

İdare, uygulama projelerini yarışmada birincilik ödülünü alan proje müellifine/müelliflerine yaptıracaktır. İdare, jüri üyelerinin önerilerini dikkate alarak, müelliften uygulama safhalarında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir.

Uygulanması kararlaştırılan projenin sahibi, uygulama projelerini yapmak istemezse veya idarenin davetine müteakip bir (1) ay içerisinde sözleşme imzalanmadığı takdirde hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda ikincilik ödülü alan müellife aynı süreç uygulanır. Bu durumdan da bir sonuç alınmadığı takdirde Belediye dilediği gibi harekette serbest kalır.

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini etaplar halinde yaptırmakta serbesttir. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Uygulanması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağlantısından sonra proje sahibinin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkânları kalmadığı hallerde iş tasfiye edilir ve idare dilediği şekilde harekette serbest kalır.

Bu uygulamada, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri esastır.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Mersin Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Yarışmaya ekip olarak katılanlar, ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. İdare tarafından, proje müellifi/müelliflerinden mesleki uygulama sorumluluğu hizmeti talep edilebilir.

Yarışma İletişim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Çankaya Mah. İstiklal Cad. No: 65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası

(Kırmızı Lacivert İşhanı) B Blok Kat: 7, Akdeniz/MERSİN

0324 533 16 01

0324 233 11 57

tarsusselaleyarisma@mersin.bel.tr

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
İkincilik Ödülü: 80.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 30.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 NİSAN 2022

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarismalar.mersin.bel.tr/tarsus-selale-turizm-tesisleri-mimari-proje-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap